Кредити за физически и юридически лица

Има и някои видове заеми, които се издават както на физически, така и на юридически лица:

Обезпечен заем – заем, обезпечен от определен имот, притежаван от кредитополучателя.

Необезпечен заем – предоставяне на заем без адекватна сигурност (т.нар. „Празен заем“). Празни заеми по правило се получават от клиенти, които имат тесни връзки с банката, които извършват всички свои банкови операции чрез тази банка.

Ломбардният заем е краткосрочен заем във фиксирана сума, предоставен срещу обезпечение на движимо имущество или имуществени права.

Ломбардният заем се отнася до заеми, които се изплащат наведнъж. Залогът, който банката приема при издаване на ломбард заем, остава при него. Размерът на заложния заем зависи от оценката на обезпечението на имота, предлаган като обезпечение, и от неговата номинална стойност, която се определя от експерт.

Лихварски кредит – специфична форма на кредит в чуждестранни източници се разглежда само в исторически план, но в съвременните условия е придобила определено разпространение. Кредитът за лихварство е директно забранен в повечето страни от действащото законодателство. На практика лихвен заем се реализира чрез отпускане на заеми от физически лица, както и от икономически субекти, които нямат подходящ лиценз от Националната банка. Характеризира се с ултрависоки лихвени проценти (до 120-180% по заеми, издадени в конвертируема валута) и често криминални методи за събиране от неплащащия.

Заем с отстъпка – банките често и с желание отстъпват записи на заповед. Това е една от най-старите и традиционни банкови операции. Извършва се чрез индосамент (надпис на превода върху сметката). Притежателят на вексела по време на счетоводното отчитане получава менителницата минус отстъпката. Тъй като титулярят на менителница получава пари, без да чака падежа, той всъщност получава заем от банката.

Заем – по договор за заем едната страна прехвърля на другата собствеността върху парите или нещата, дефинирани от общи характеристики (т.е. тези, които имат общи свойства за вещи от даден тип – измервани по тегло, брой, мярка: например, литър бензин, тон пшеница, кубичен метър дъски), и Кредитополучателят се задължава да върне на Кредитора същото количество пари или равно количество неща от същия вид и качество.

Лизинг – дългосрочен лизинг на машини, оборудване, превозни средства, промишлени съоръжения с погасяване на дълга в продължение на няколко години. Използването на лизинг има своите предимства, тъй като първоначалното държане на големи средства не е необходимо.

Източник: https://tvoiacredit.eu/