СОЦИАЛНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЛИЧНОСТНА КОМУНИКАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ МАЛКИТЕ ГРУПИ

Първо е важно  намерим отговорите на следните въпроси:

  1. Каква част в получаването на крайния ефект заемат средствата  за масова комуникация ?
  2. Защо хората реагират по различен начин, когато получават съобщения по каналите на масовата комуникация?
  3. В кои случаи хората вярват на съобщенията, излъчвани по каналите на масовата комуникация повече, отколкото на тези, разпространявани чрез междуличностните комуникационни канали?

Отговорите на трите въпроса могат да бъдат потърсени в няколко теоретични направления. Първото от тях наричаме теория / хипотеза за бялото петно в човешките знания. Теорията свързваме с факта, че в социалното пространство, включително и у нас, съществува различен достъп до средствата  за масова комуникация . Освен това необходими са и съответните умения на съответните публики да контактуват с отделните средствата  за масова комуникация , способности. Най-често причините за различния достъп до масовокомуникационните средства , а и за дефицита на уменията и способностите за възприемане на съобщения, са от икономическо естество – социално-икономическия статус и доходите на реципиентите. Тъкмо тези принципи въздействат върху разпространението и адекватното възприемане на съдържанието на масовокомуникационните съобщения в социалното поле. В резултат различни сегменти от аудиторията получават различно знание. Причините отново могат да бъдат обобщени така:

* социално-икономическия статус, който ограничава евентуалния възможен достъп до средствата  за масова комуникация

* Умението да се възприема информацията.

* Потребностите на реципиентите.

* Насочването на масовокомуникационните съобщения към определени сегменти от аудиторията (целеви групи).

* Селектирани образци от програмите на средствата  за масова комуникация

* Видове социални контакти.

Източник: send-press.com