Какво представлява Европейската заповед за плащане?

Какво представлява Европейската заповед за плащане? Как най-лесно и бързо да осъдим чуждестранен длъжник?

Съдружник и управител съм в българска шивашка фирма, която произвежда дрехи за чуждестранният пазар на страни от Европейският съюз. През месец март 2016 г. компанията ни получи поръчка за ушиване на серия дамски костюми от контрагент, с който не бяхме работили до този момент. Съответно уточнихме параметрите на договора чрез кореспонденция по имейл. Заплатен ни бе аванс в размер на 10 % от стойността на поръчаната стока. Изработихме с наши материали и труд поръчаната дамска модна колекция. Изпратихме стоката на възложителя, заедно с фактура за остатъка от нейната стойност. Фактурата изпратихме сканирана по имейл. Стойността следваше да се заплати по банков път, в посочена във фактурата банкова сметка, в 3 дневен срок след получаване на стоката. Поради забава в плащането се свързахме с контрагента ни и за наше голямо учудване бяхме уведомени, че стойността по фактурата е заплатена още преди дни на допълнително посочена от нас банкова сметка. Тогава всъщност разбрахме, че сме изправени пред измама. Два дни след като изпратихме фактурата по имейл, контрагента ни е получил последващ имейл – не изхождащ от нас. В него пишело, че посочената от нас банкова сметка  вече е невалидна и молим сумата да бъде преведена на друга сметка. Така всъщност контрагента ни е заплатил сумата на неизвестно за нас лице.

От там насетне, за нас възникна един ад и лабиринт в търсене на различни пътища за защита на правата ни. Опитахме се да уредим отношенията си в духа на разбирателство, с цел запазване на търговските отношения. Уви, не се получи. Контрагента ни настояваше, че той не дължи плащане, защото вече е направил такова, независимо, че е бил обект на измама. Уведомихме прокуратурата, но след провелото се разследване, производството бе прекратено поради неустановяване на извършителя на престъплението. Тогава започнахме да търсим мнение и становище от различни специалисти в правната област. Бяхме уверени, че естеството на трансграничният спор затруднява достъпа до правосъдие, увеличава разходите за съдебния процес и  адвокатските хонорари. Дори и да има сигурност в успешния резултат от съдебния процес, най-вероятно ще са налице трудности, при признаването и изпълнението на съдебното решение в друга държава членка.

След препоръки се свързахме и консултирахме сАдвокатска кантора Иванчов и партньори. От тях всъщност разбирахме за възможността контрагента ни да бъде осъден чрез така наречената Европейска заповед за плащане. Разяснено ни бе, че едно от основните предимства на Европейската заповед за плащане е, че подлежи на изпълнение в целия Европейски съюз, без допълнителни формалности. Съгласно чл. 19 от Регламент /ЕО/ № 1896/2006г., Eвропейска заповед за плащане, която подлежи на изпълнение в държавата – членка по произход се признава и привежда в изпълнение в другите държави – членки, без да е необходимо да се обявява изпълнимостта и възможност за оспорване на нейното признаване. Т. е. Европейската заповед за плащане отменя т. нар. екзекватура между държавите – членки на ЕС, при която за да бъде изпълнено дадено съдебно решение в друга държава – членка на ЕС е необходимо то да бъде първо признато и чак тогава изпълнено при следване на определена процедура.

Бяхме уверени, че тази процедура е най-подходящият, бърз и  не чак толкова скъп начин за защита на правата.

За целта „Адвокатска кантора Иванчов и партньори“ изготви и подаде Молба за издаване на Европейска заповед за плащане. Като доказателство към молбата, представихме издадената и осчетоводена от нас Данъчна фактура. Заедно със стойността по фактурата претендирахме и лихви, както и съдебните разходи за адвокатски услуги. Съда извърши проверка и прие, че молбата отговаря на изискванията за съдържание и форма, в резултат на което в 30-дневен срок от подаване на молбата издаде Европейска заповед за плащане.

От „Адвокатска кантора Иванчов и партньори“ ни уведомиха, че Европейската заповед за плащане е връчена на длъжника, като същият има следните възможности: да плати сумата посочена в заповедта или да подаде възражение срещу Европейската заповед за плащане, което трябва да бъде депозирано в 30-дневен срок от връчването на заповедта.

В случай, че длъжника подаде възражение, производството ще продължи пред компетентните съдилища на държавата – членка по произход в съответствие с правилата на редовния граждански процес, а ако в предоставения срок не бъде депозирано възражение срещу Европейската заповед за плащане, съдът ще обяви същата за подлежаща на изпълнение.

Още преди подаване на молбата от Адвокатска кантора Иванчов и партньори“ ни бяха информирали, че практиката им показва, как повечето търговци са по-склонни и преценяват за по-разумно да изплатят съответната дължима сума, отколкото риска да бъдат осъдени по общия ред. Така стана и в нашият случай. Възражение не бе подадено.

След издаване на заповедтаАдвокатска кантора Иванчов и партньори“ приведе същата в изпълнение. Редът за принудително изпълнение на Европейската заповед за плащане се регулира от нормите на националното право на държавата – членка, където се търси изпълнението. За привеждане в изпълнение на заповедта, предоставихме в съда копие от обявената за изпълнима заповед.

Така дружеството ни получи дължимата сума, заедно с лихвата за забавеното плащане  и заплатеният от нас адвокатски хонорар. Останахме изключително доволни, тъй като за кратно време отново успяхме да стабилизираме равновесието на търговският оборот на дружеството ни.

 

Add a Comment